Miło nam poinformować, że Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) wydała pozytywną ocenę kierunku Budownictwo prowadzonego na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej. To potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia na tym kierunku.

PKA dokonuje cyklicznej oceny jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych przez uczelnie wyższe. Od wyników oceny uzależniona jest możliwość prowadzenia kształcenia na danym kierunku.

Tym razem ocenie programowej poddano kierunek Budownictwo (studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu akademickim). Zespół oceniający, na którego czele stała prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina z Politechniki Krakowskiej, przeprowadził wizytację w dniach 19-20 kwietnia br. Zespół oceniał programy studiów i standardy kształcenia na kierunku, kadrę dydaktyczną i naukową, infrastrukturę wykorzystywaną do realizacji programu studiów, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, umiędzynarodowienie, wsparcie studentów w procesie uczenia się.

Efektem jest raport zawierający ustalenia zespołu oceniającego. – Jestem zbudowana tym raportem. Zawarte w nim ustalenia są bardzo pozytywne – przyznaje rektor Politechniki Koszalińskiej, dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK.

Uchwała Nr 683/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku budownictwo prowadzonym na Politechnice Koszalińskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.