Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

Już wkrótce na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji na Politechnice Koszalińskiej powstanie jedyna w swoim rodzaju pracownia, która umożliwia praktyczną naukę wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii. Uczelnia właśnie się stara o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wywiad z Dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji prof. dr. hab. inż. Robertem Sidełko w radiu Eska.

UWAGA  STUDENCI
STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA (magisterskich), 2 SEMESTRU KIERUNKÓW: BUDOWNICTWO oraz INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (kończący studia w semestrze letnim roku ak. 2020/2021)

Zgodnie z § 25, ust.2 Regulaminu Studiów Politechniki Koszalińskiej, (Załącznik do Uchwały Nr 44/2019 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 25 września 2019 r.), przypominam o obowiązku podjęcia tematu pracy dyplomowej, właściwego dla kierunku studiów nie później niż dwa semestry przed terminem planowego ukończenia studiów. Brak podjęcia tematu pracy dyplomowej w terminie oznacza stwierdzenie braku postępów w nauce i może być podstawą skreślenia z listy studentów, zgodnie z § 21 ust. 9 pkt 1.

     Potwierdzeniem podjęcia tematu pracy dyplomowej, jest przekazanie do BOSu oryginału karty dyplomanta podpisanej przez Promotora i Studenta w terminie do 30.09.2020 r. Tematy prac dyplomowych zamieszczone są na stronach internetowych Katedr.

                                                                                                                                                   Dr inż. Marek Nowakowski – Prodziekan ds. Organizacji

UWAGA

Informacje na temat nauczania zdalnego znajdują się na stronie nauczanie zdalne.

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem w dniu 02.10.2020 r. zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym, na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji podjęto szereg działań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa studentom i pracownikom Wydziału.

Na drzwiach każdej sali dydaktycznej umieszczono informację o maksymalnej liczbie studentów, mogących znajdować się w tym pomieszczeniu.

Dodatkowo w salach 101B, 103B, 209-1E oraz 202 I, żółtą taśmą oznakowano miejsca, które mogą zajmować studenci, zostały one wskazane przez specjalistę ds. BHP.

Na stronie Uczelni dostępna jest ”Instrukcja zachowania bezpieczeństwa w związku z pandemią” (Załącznik do Zarządzenia Rektora 68/2020).
Proszę wszystkich pracowników WILŚiG o zapoznanie się z ww. dokumentem.

 

Z poważaniem,
Prodziekan ds. Kształcenia
dr inż. Danuta Usidus

 

Informacje na temat nauczania w kontakcie bezpośrednim znajdują się na stronie nauczanie w kontakcie bezpośrednim.

Terminy egzaminów na studiach stacjonarnych podane są w załącznikach poniżej, egzaminy powinny się odbywać z zachowaniem przepisów i wytycznych określonych w zarządzeniu Rektora Politechniki Koszalińskiej nr 33/2020.

Oferta Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji dostępna jest w systemie  https://irk.politechnika.koszalin.pl

Tura 1 (01.06.2020 13:55 – 19.08.2020 15:59)
Tura 2 (19.08.2020 16:00 – 02.09.2020 15:59)
Tura 3 (02.09.2020 16:00 – 30.10.2020 15:59)

Harmonogram egzaminów obowiązujących na studiach niestacjonarnych WILŚiG - semestr letni 2019/2020.

 

  1. Egzaminy przed sesją
  2. Egzaminy podczas sesji

Egzaminy dyplomowe, oprócz realizowanych w trybie zdalnym, mogą odbywać się na terenie uczelni z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych zarządzeniem Rektora PK Nr 33/2020(pdf).

UWAGA!!!

W związku z zarządzeniami Rektora Politechniki Koszalińskiej nr 32/2020 i nr 33/2020 w sprawie ustalenia zasad zachowania bezpieczeństwa związanego z częściowym przywracaniem działalności dydaktycznej Politechniki Koszalińskiej,  zostały utworzone plany zajęć dla zajęć prowadzonych w kontakcie bezpośrednim. Poniżej zarządzenie, załączniki oraz plany.

Zarzadzenie_nr_20-33.pdf

Zalacznik_nr_1_do_Zarzadzenia_Nr_20-33.pdf

Zalacznik_nr_2_do_Zarzadzenia_Nr_20-33.pdf

 Plany zajęć w kontakcie bezpośrednim - studia stacjonarne

  1. Budownictwo
  2. Inżynieria Środowiska
  3. Geodezja i Kartografia

Plany zajęć w kontakcie bezpośrednim – studia niestacjonarne

  1. Budownictwo
  2. Inżynieria Środowiska
  3. Geodezja i Kartografia
Przejdź do góry