Dokumenty dla nauczycieli akademickich


Informacje podstawowe

Dokumenty dotyczące zajęć dydaktycznych

Dokumenty dotyczące dyplomowania

Oświadczenia 

Dokumenty dotyczące okresowej oceny nauczyciela akademickiego
(Uchwały Senatu PK nr 19/2013 oraz 9/2016):

Dokumenty dotyczące zatrudnienia nauczyciela akademickiego

Wykaz dokumentów PK
(Zarządzeń JM Rektora, Uchwał Senatu)

 - - -

Aktualność informacji weryfikują Prodziekan ds. Nauczania, Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych.