Informacje o przewodach doktorskich i postępowaniach habilitacyjnych WILŚiG


Przewody doktorskie

mgr inż. Aleksandra Kaleniecka

Tytuł rozprawy:

    Investigation of supramolecular encapsulation as potential tool for analysis and removal of selected micropollutants from liquid phases

Promotor:

dr hab. Paweł K. Zarzycki, prof. PK


mgr inż. Anna Skubała

Tytuł rozprawy:

    Ocena stabilności kompostu w czasie rzeczywistym

Promotor:

     dr hab. inż. Robert Sidełko, prof. PK


mgr inż. Marek Ziarkiewicz

Tytuł rozprawy:

Doświadczalna ocena wybranych metod wymiarowania belek z fibrokompozytu drobnokruszywowego

Promotor:

dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, prof. PK


mgr inż. Maciej Król

Tytuł rozprawy:

Badania właściwości betonów na bazie spoiw geopolimerowych

Promotor:

dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński, prof. PP


mgr inż. Joanna Laskowska-Bury

Tytuł rozprawy:

Wybrane cechy fizyko-mechaniczne fibrokompozytu wytworzonego na bazie kruszywa odpadowego

Promotor:

dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, prof. PK

 

Postępowania habilitacyjne

dr inż. Mirosław Wesołowski

Tytuł osiągnięcia naukowego:

       Bezinwazyjna identyfikacja defektów, parametrów sprężystych i tłumienia w strukturach kompozytowych

Dokumenty:


dr inż. Monika Matuszkiewicz

Tytuł osiągnięcia naukowego: 

Wybrane zagadnienia analizy masztów z odciągami

Dokumenty:


dr inż. Jacek Domski

Tytuł osiągnięcia naukowego:

Potwierdzenie przydatności wybranych materiałów odpadowych jako składników kompozytów cementowych

Dokumenty:


dr inż. Jacek Katzer

Tytuł osiągnięcia naukowego:

Kompozyty cementowe na bazie kruszyw lokalnych i odpadowych modyfikowane włóknami

Dokumenty: