Plany zajęć na studiach niestacjonarnych - semestr zimowy 2020/2021


Organizacja roku akademickiego i harmonogram zjazdów studiów niestacjonarnych

Komunikaty dla studentów studiów niestacjonarnych

UWAGA  STUDENCI
STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA (magisterskich), 2 SEMESTRU KIERUNKÓW: BUDOWNICTWO oraz INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (kończący studia w semestrze letnim roku ak. 2020/2021)

Zgodnie z § 25, ust.2 Regulaminu Studiów Politechniki Koszalińskiej, (Załącznik do Uchwały Nr 44/2019 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 25 września 2019 r.), przypominam o obowiązku podjęcia tematu pracy dyplomowej, właściwego dla kierunku studiów nie później niż dwa semestry przed terminem planowego ukończenia studiów. Brak podjęcia tematu pracy dyplomowej w terminie oznacza stwierdzenie braku postępów w nauce i może być podstawą skreślenia z listy studentów, zgodnie z § 21 ust. 9 pkt 1.

     Potwierdzeniem podjęcia tematu pracy dyplomowej, jest przekazanie do BOSu oryginału karty dyplomanta podpisanej przez Promotora i Studenta w terminie do 30.09.2020 r. Tematy prac dyplomowych zamieszczone są na stronach internetowych Katedr.

                                                                                                                                                   Dr inż. Marek Nowakowski – Prodziekan ds. Organizacji

UWAGA!!!

W związku z zarządzeniami Rektora Politechniki Koszalińskiej nr 32/2020 i nr 33/2020 w sprawie ustalenia zasad zachowania bezpieczeństwa związanego z częściowym przywracaniem działalności dydaktycznej Politechniki Koszalińskiej,  zostały utworzone plany zajęć dla zajęć prowadzonych w kontakcie bezpośrednim. Poniżej zarządzenie, załączniki oraz plany.

 

Plan  zajęć w na rok akademicki 2020/2021 - semestr zimowy

Budownictwo Inżynieria Środowiska Geodezja i Kartografia

I stopień

B_1_inz

B_2_inz

B_3_inz_kbi

B_3_inz_bd

B_4_inz_kbi

B_4_inz_bd

B_5_inz_kbi


-------

II stopień

B_1_mgr_kbi

B_1_mgr_bd

B_2_mgr_kbi

I stopień

IS_1_inz

IS_2_inz

IS_4_inz

IS_5_inz

 

 

 


---------

II stopień

IS_1_mgr_sis

IS_2_mgr_sis

 

 

 

I stopień

GIK_1_inz

GIK_2_inz

GIK_3_inz

 

 

 

 


-------

II stopień

GIK_1_mgr