Kierunki studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji


STUDIA I STOPNIA - INŻYNIERSKIE

Studia I stopnia (inżynierskie, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym)

W zależności od kierunku, kształcenie może się odbywać na różnych specjalnościach uruchamianych na studiach I stopnia od 5 semestru studiów w zależności od liczby studentów (zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji z dnia 28.06.2016 r. w sprawie wyboru specjalności na studiach I i II stopnia, na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji).

Specjalności na kierunku Budownictwo (I stopień):

Specjalności na kierunku Inżynieria Środowiska (I stopień):

Specjalność na kierunku Geodezja i Kartografia (I stopień):

Dodatkowe informacje dotyczące studiów inżynierskich

  • Nauka na studiach stacjonarnych trwa 7 semestrów, natomiast na studiach niestacjonarnych 9 semestrów (wyłącznie na kierunku Geodezja i Kartografia studia niestacjonarne trwają 8 semestrów).
  • Absolwenci studiów I stopnia otrzymują tytuł zawodowy inżyniera.
  • Absolwenci studiów I stopnia kierunków: Budownictwo i Inżynieria Środowiska zgodnie z ustawą "Prawo budowlane" posiadają wykształcenie, pozwalające ubiegać się o uprawnienia budowlane.

STUDIA II STOPNIA - MAGISTERSKIE

Studia stopnia II (magisterskie, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym)

W zależności od kierunku, kształcenie może się odbywać na różnych specjalnościach. Wymienione poniżej specjalności dotyczą studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Specjalności na kierunku Budownictwo (II stopień):

Specjalności na kierunku Inżynieria Środowiska (II stopień):

Specjalność na kierunku Geodezja i Kartografia (I stopień)

Dodatkowe informacje dotyczące studiów II stopnia

  • Nauka na studiach stacjonarnych trwa 3 semestry, natomiast na studiach niestacjonarnych 4 semestry.
  • Absolwenci studiów II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera.
  • Na studia II stopnia na kierunku Budownictwo mogą być przyjęci wyłącznie absolwenci studiów I stopnia kierunku Budownictwo.
  • Na studia II stopnia na kierunku Inżyniera Środowiska mogą być przyjęci wyłącznie absolwenci studiów I stopnia kierunków Inżynieria Środowiska i Ochrona Środowiska.
  • Na studia II stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia mogą być przyjęci wyłącznie absolwenci studiów I stopnia kierunku Geodezja i Kartografia.
  • Absolwenci studiów II stopnia kierunków: Budownictwo i Inżynieria Środowiska zgodnie z ustawą "Prawo budowlane" posiadają wykształcenie, pozwalające ubiegać się o uprawnienia budowlane.
  • Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Budownictwo lub Inżynieria Środowiska istnieje możliwość podjęcia nauki na studiach III stopnia (8 semestrów).

STUDIA III STOPNIA - DOKTORANCKIE

Studia stopnia III (doktoranckie)

Dodatkowe informacje są dostępne na stronach Studiów Doktoranckich.

INFORMATORY

Informator dla kandydatów na studia (2020/2021) - opis najważniejszych informacji dla kandydatów

 

 

Przewodnik dla studenta, zawierający dodatkowe informacje przybliżające studia na Politechnice Koszalińskiej

 

Dodatkowe informacje

 

Aktualność informacji weryfikują Prodziekan ds. Nauczania, Prodziekan ds. Organizacji