Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji (WILŚiG)
Politechniki Koszalińskiej

Kierunek BUDOWNICTWO

 

W roku akademickim 2016/2017 oferujemy, na kierunku Budownictwo,
studia I stopnia (inżynierskie) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym o specjalnościach:

 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (KBI),
 • Budownictwo Drogowe (BD),
 • Technologia i Organizacja Budownictwa (TOB) - nowa specjalność (dostępna od roku 2015),
 • Budownictwo Zrównoważone (BZ) - nowa specjalność (dostępna od roku 2015).

studia II stopnia (magisterskie) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym o specjalnościach:

 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (KBI),
 • Budownictwo Drogowe (BD).

Budownictwo to niezwykle interesująca, twórcza i aktywna dziedzina działalności człowieka, związana ze wznoszeniem obiektów budowlanych. Zaspokaja ważne ludzkie potrzeby związane z posiadaniem domu, miejsca do pracy itp. To wznoszenie domów, budynków (na potrzeby przemysłu, instytucji społecznych, rządowych itp.) oraz innego typu konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Budownictwo to bardzo ważna gałąź gospodarki, stale potrzebna, obecna w historii, teraźniejszości i przyszłości. Głównymi zadaniami budownictwa są wznoszenie nowych obiektów budowlanych, przebudowa, odbudowa, modernizacja i konserwacja obiektów już istniejących. Współcześnie, budownictwo to nie tylko historycznie przyjęte rozwiązania, ale zdecydowanie nowoczesne technologie, innowacyjne rozwiązania projektowe i technologiczne, nowe materiały, techniki i wyzwania, powszechnie stosowane są komputerowe techniki projektowania. Budownictwo to zawód z przyszłością, potrzebny w każdym kraju.

Kierunek Budownictwo należy do dziedziny nauk technicznych, dyscyplina naukowa budownictwo. Jest w sposób szczególny powiązany z dyscyplinami naukowymi: architektura i urbanistyka, inżynieria środowiska, zarządzanie, elektrotechnika, inżynieria materiałowa, jak też geodezja i kartografia oraz górnictwo i geologia inżynierska.

Informacje o specjalnościach na kierunku Budownictwo

W ramach każdej ze specjalności studentom jest przekazywana wiedza z zakresu budownictwa ogólnego, podstaw projektowania konstrukcji, stosowania poszczególnych technologii, organizacji procesów budowlanych oraz możliwości stosowania technik i materiałów w specyficznych zadaniach budownictwa. Wybór konkretnej specjalności jest związany z uzyskaniem dostępu specjalistycznej wiedzy w ramach budownictwa.

Specjalności na kierunku Budownictwo:

 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (KBI) - specjalność przygotowująca do projektowania konstrukcji budowlanych i inżynierskich (różnych typów - od podstawowych aż po zaawansowane), z uwzględnieniem najnowszych technik projektowania i analizy konstrukcji, ale jednocześnie pozwalająca na uzyskanie wiedzy potrzebnej w planowaniu organizacji i realizacji szeregu zadań budownictwa (wykonawstwo). Absolwent może starać się o uprawnienia do projektowania, wykonawstwa oraz nadzoru budowlanego.
 • Budownictwo Drogowe (BD) - specjalność adresowana do osób zainteresowanych projektowaniem i wykonawstwem dróg i autostrad. Studenci poznają szczegółowo technologie i materiały stosowane w budownictwie drogowym. Uzyskują podstawową wiedzę z zakresu budownictwa ogólnego. Ukończenie specjalności umożliwia również pracę w planowaniu organizacji i realizacji typowych zadań budownictwa (wykonawstwo). Absolwent jest przygotowany przede wszystkim do uzyskania uprawnień w zakresie wykonawstwa oraz nadzoru budowlanego.
 • Technologia i Organizacja Budownictwa (TOB) - w ramach specjalności przekazywana jest ogólna wiedza budowlana, szczegółowe informacje na temat technologii stosowanych w budownictwie, organizacji prac budowlanych, organizacji przedsiębiorstw budowlanych, ekonomiki budownictwa i podstaw projektowania, z jednoczesnym zaznajomieniem studentów z aktualnymi trendami w budownictwie. Specjalność przygotowuje przede wszystkim do pełnienia funkcji kierowniczych w wykonawstwie budowlanym oraz do pracy na stanowiskach przygotowania inwestycji budowlanych.
 • Budownictwo Zrównoważone (BZ) - nowa specjalność o charakterze wynikającym ze zmian następujących w rozwoju budownictwa i całej gospodarki. Tematyka dotyczy projektowania i wznoszeniem obiektów budowlanych przy wykorzystaniu zachowań właściwych dla tzw. zrównoważonego rozwoju, w szczególności przejawiająca się w dbałości o środowisko naturalne (ekologia) oraz oszczędne gospodarowanie surowcami w całym cyklu budowlanym (energooszczędność i ergonomia): począwszy od projektu, poprzez prace konstrukcyjne, eksploatację budynku aż do jego rozbiórki. Zawiera elementy wiedzy z zakresu inżynierii środowiska i ochrony środowiska. Specjalność jest adresowana do osób zainteresowanych nowoczesnym, innowacyjnym budownictwem. Absolwent może ubiegać się o uprawnienia do projektowania, wykonawstwa oraz nadzoru budowlanego.

Niezależnie od wybranych specjalności, studenci realizują prace dyplomowe w wybranym zakresie tematycznym, w jednostkach wydziałowych, takich jak: Katedra Mechaniki Budowli, Katedra Geotechniki, Katedra Konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu, Katedra Konstrukcji Metalowych, Katedra Budownictwa i Materiałów Budowlanych, Zakład Inżynierii Komunikacyjnej.

Studia I stopnia - inżynierskie

Nauka na studiach stacjonarnych trwa 7 semestrów, natomiast na studiach niestacjonarnych 9 semestrów. Ostateczny wybór specjalności następuje z chwilą ukończenia 4 semestru studiów I stopnia. Absolwenci studiów I stopnia otrzymują tytuł zawodowy inżyniera budownictwa.

Celami kształcenia na studiach I stopnia są:

 • przekazanie wiedzy inżynierskiej w zakresie budownictwa, odnośnie projektowania budowli i prowadzenia robót budowlanych oraz przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych w budownictwie,
 • wyrobienie umiejętności identyfikowania i rozwiązywania podstawowych zadań dotyczących branży i przemysłu budowlanego,
 • przygotowanie do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz pracy zespołowej w branży budowlanej.

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Budownictwo absolwent jest przygotowany do podejmowania decyzji w zakresie prawidłowego stosowania materiałów budowlanych, projektowania obiektów budownictwa mieszkaniowego i komunalnego, projektowania podstawowych obiektów budownictwa przemysłowego i komunikacyjnego, stosowania właściwych technologii ich realizacji oraz kierowania robotami budowlanym. Potrafi sporządzać i odczytywać rysunki techniczne, rozpoznawać opracowania kartograficzne i geodezyjne. Zna zasady teorii konstrukcji i budowli, potrafi formułować i tworzyć modele obliczeniowe konstrukcji inżynierskich, uzyskiwać i interpretować wyniki obliczeń. Potrafi zaprojektować podstawowe obiekty budowlane i zwymiarować betonowe, metalowe, murowe i drewniane elementy konstrukcyjne. Zna zasady geotechniki i potrafi zaprojektować fundament typowych budowli. Zna zasady efektywności, kosztów i czasu realizacji robót budowlanych. Wykorzystuje metody komputerowe wspomagające projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi. Zna aktualne trendy w projektowaniu robót budowlanych. Potrafi krytycznie dobierać argumenty wspomagające kolektywne decyzje dotyczące realizacji zadań w budownictwie; potrafi pracować w zespole. Potrafi opracować raport dotyczący przebiegu wykonywanych prac oraz projektowania. Zna i stosuje przepisy prawa budowlanego. Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i zapewnienie bezpieczeństwa współpracownikom. Postępuje zgodnie z zasadami etyki. Jest świadomy konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na kierunku Budownictwo.

Szanse zawodowe po studiach I stopnia

Absolwent studiów I stopnia kierunku Budownictwo ma możliwość podjęcia się zarówno pracy najemnej jak i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w szeroko rozumianej branży budowlanej, tak w produkcji bezpośredniej jak i w nadzorze. Typowymi miejscami pracy absolwenta studiów I stopnia na kierunku Budownictwo jest plac budowy, pracownia projektowa, stanowiska przygotowania i zaopatrzenia inwestycji budowlanych, ale także jednostki administracji państwowej i samorządowej. Sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych i kierowniczych w budownictwie jest uwarunkowane uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym. Absolwent studiów I stopnia może uzyskać uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie. Aby uzyskać uprawnienia zawodowe w tzw. pełnym zakresie, niezbędne jest ukończenie studiów II stopnia (magisterskich).

Studia II stopnia - magisterskie

Nauka na studiach stacjonarnych trwa 3 semestry, natomiast na studiach niestacjonarnych 4 semestry. Wyboru specjalności na studiach II stopnia należy dokonać z chwilą zapisu na ten stopień studiów. Absolwenci studiów II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera budownictwa.
Na studia II stopnia na kierunku BUDOWNICTWO mogą być przyjęci wyłącznie absolwenci studiów I stopnia kierunku Budownictwo.

Celami kształcenia na studiach II stopnia są:

 • przekazanie wiedzy w zakresie analizy i projektowania oraz użytkowania obiektów budowlanych, jak też kierowania przedsięwzięciami budowlanymi,
 • wyrobienie umiejętności identyfikowania i rozwiązywania istotnych zadań dotyczących zadań dotyczących branży i przemysłu budowlanego,
 • przygotowanie absolwenta do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowiskach w wykonawstwie, projektowaniu, zarządzaniu i nadzorze, tak w pracy własnej jak i zespołowej,
 • nabycie umiejętności samodzielnego studiowania nowych problemów i ich rozwiązywania w pracy naukowo-badawczej.

Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent jest przygotowany do podejmowania decyzji w zakresie prawidłowego stosowania materiałów budowlanych, projektowania obiektów budowlanych, stosowania właściwych technologii ich realizacji oraz kierowania robotami budowlanym. Zna aktualne trendy w projektowaniu przedsięwzięć budowlanych. Potrafi projektować obiekty budowlane, zna zasady teorii konstrukcji i budowli, potrafi formułować, tworzyć a następnie stosować zaawansowane modele obliczeniowe złożonych konstrukcji inżynierskich, uzyskiwać i interpretować wyniki obliczeń. Potrafi tworzyć, odczytywać i analizować rysunki techniczne, opracowania kartograficzne i geodezyjne. Potrafi formułować i rozwiązywać nietypowe problemy inżynierskie, techniczne i organizacyjne związane z budownictwem, jak też projektować złożone obiekty budowlane. Sprawnie wykorzystuje nowoczesne techniki komputerowe wspomagające procesy projektowania obiektów budowlanych oraz planowania i zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi. Potrafi krytycznie dobierać argumenty wspomagające kolektywne decyzje dotyczące realizacji zadań w budownictwie; potrafi pracować w zespole. Potrafi sporządzić raport dotyczący przebiegu wykonywanych prac budowlanych. Zna i stosuje przepisy prawa budowlanego. Potrafi pracować w zespole i nadzorować prace zespołu. Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i nadzorowanego zespołu. Postępuje zgodnie z zasadami etyki. Jest świadomy konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.

Dodatkowo, po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku budownictwo istnieje możliwość podjęcia nauki na studiach III stopnia (doktoranckich).

Szanse zawodowe po studiach II stopnia

Absolwent studiów II stopnia kierunku Budownictwo ma możliwość podjęcia pracy najemnej jak i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w szeroko rozumianej branży budowlanej, tak w produkcji bezpośredniej jak i w nadzorze. Oprócz tego ma możliwość podjęcia się pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej. Możliwymi miejscami pracy absolwenta studiów II stopnia jest plac budowy, pracownia projektowa, stanowiska przygotowania i zaopatrzenia inwestycji budowlanych, jednostki administracji państwowej i samorządowej, szkoły, uczelnie i jednostki naukowo-badawcze. Absolwent studiów II stopnia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, może uzyskać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i wykonawstwa. Tym samym może sprawować samodzielne funkcje kierownicze i techniczne w budownictwie, czyli prowadzić działalność polegającą na projektowaniu, kierowaniu budową i wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych, wykonywaniu nadzoru i sprawowaniu kontroli technicznej oraz rzeczoznawstwa budowlanego.

- - -

Rekrutacja Budownictwo Inżynieria Środowiska Geodezja Koszalin


 

Oprac. Zespół redakcyjny

Free business joomla templates