Kierunek Budownictwo - oferta dla kandydatów na studia


Program studiów I i II stopnia

BUDOWNICTWO - Studiuj u nas - w Koszalinie

Budownictwo to niezwykle interesująca, twórcza i aktywna dziedzina działalności człowieka. Zaspokaja ważne ludzkie potrzeby związane z posiadaniem domu, miejsca do pracy, wypoczynku itd. To wznoszenie domów, budynków (na potrzeby społeczeństwa, przemysłu, instytucji społecznych, rządowych) oraz innego typu konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Budownictwo to bardzo ważna gałąź gospodarki, stale potrzebna, obecna w historii, teraźniejszości i przyszłości. Głównymi zadaniami budownictwa są wznoszenie nowych obiektów budowlanych, przebudowa, odbudowa, modernizacja i konserwacja obiektów już istniejących. Współcześnie, budownictwo to nie tylko historycznie przyjęte rozwiązania, ale zdecydowanie nowoczesne technologie, innowacyjne rozwiązania projektowe i technologiczne, nowe materiały, techniki i interesujące wyzwania. Powszechnie stosuje się komputerowe techniki projektowania. Budownictwo to zawód z przyszłością, potrzebny w każdym kraju.

Dlaczego warto studiować Budownictwo na naszym Wydziale

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i naukowe związane z kierunkiem Budownictwo. Nasz Wydział istnieje od 1968 roku i tak długo prowadzimy ten kierunek studiów.
 • Mamy sprawdzoną (doświadczoną i twórczą) kadrę naukowo-dydaktyczną.
 • Posiadamy atrakcyjną i nowoczesną bazę dydaktyczną w nowych obiektach, w kampusie przy ulicy Śniadeckich 2, w Koszalinie. Na naszą bazę lokalową składają się nowoczesne, wygodne sale dydaktyczne, pracownie komputerowe i laboratoria (Wirtualna wycieczka po obiektach Uczelni).
 • Wprowadzamy studentów w świat nowoczesnego budownictwa z zastosowaniem najnowszych technik projektowania, w tym Komputerowego Wspomagania Projektowania (CAD - Computer Aided Design), Komputerowego Wspomagania Obliczeń (CAE - Computer Aided Engineering) oraz Systemów Informacji o Budynkach (BIM - Building Information Modeling). Stosujemy w dydaktyce najnowsze programy komputerowe jak n.p.: Autodesk AutoCAD ®, Autodesk Robot Structural Analysis, SIMULIA ABAQUS, MATLAB, STATISTICA itd. Uczymy projektowania zgodnego z polskimi i europejskimi normami i przepisami.
 • Jako Wydział/Uczelnia mamy atrakcyjne położenie w pasie nadmorskim, w jednym z najczystszych obszarów naszego kraju (Okolice Koszalina z drona).
 • Oferujemy studentom możliwości korzystania z oferty stypendialnej, akademików oraz możliwości działania w kołach zainteresowań i kołach naukowych (Informator dla kandydatów na studia - 2018/2019 oraz Przewodnik dla studenta). "Wyprawa" z akademika do Uczelni, to zaledwie 5 minutowy spacer (www.akademiki.tu.koszalin.pl).
 • Koszty utrzymania w Koszalinie są zdecydowanie niższe niż w większych miastach (jak Szczecin, Gdańsk, czy Poznań). Nie ma problemów z uzyskaniem miejsca w akademiku(!) - www.akademiki.tu.koszalin.pl.
 • Chętni studenci mogą korzystać z europejskich programów wymiany i studiować przez 1 lub 2 semestry na uczelniach europejskich w ramach programu ERASMUS+ (współpracujemy z wieloma uczelniami m.in. we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Wlk. Brytanii, Czechach ...).
 • Kierunek Budownictwo był poddawany zewnętrznym ocenom przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA) oraz Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych (KAUT), za każdym razem uzyskując bardzo dobre oceny za działalność dydaktyczną (POZYTYWNA AKREDYTACJA NASZEGO WYDZIAŁU - Uchwała Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny Wydziału Inż. Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej).
 • Współpracujemy z organizacjami branżowymi (PZITB - Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Budownictwa, ZO ITB - Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa).


BUDOWNICTWO - STUDIA I STOPNIA - INŻYNIERSKIE

Studia I stopnia (inżynierskie)

Specjalności na kierunku Budownictwo:

 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (KBI),
 • Budownictwo Drogowe (BD).

Informacje dodatkowe na temat studiów inżynierskich

Nauka na studiach stacjonarnych trwa 7 semestrów, natomiast na studiach niestacjonarnych 9 semestrów. Ostateczny wybór specjalności następuje z chwilą ukończenia 4 semestru studiów I stopnia. Absolwenci studiów I stopnia otrzymują tytuł zawodowy inżyniera budownictwa.

Cele kształcenia na studiach I stopnia:

 • przekazanie wiedzy inżynierskiej w zakresie budownictwa, odnośnie projektowania budowli i prowadzenia robót budowlanych oraz przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych w budownictwie,
 • wyrobienie umiejętności identyfikowania i rozwiązywania podstawowych zadań dotyczących branży i przemysłu budowlanego,
 • przygotowanie do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz pracy zespołowej w branży budowlanej.

Lista przedmiotów na kierunku Budownictwo, na poszczególnych specjalnościach (studia inżynierskie):

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Budownictwo absolwent jest przygotowany do podejmowania decyzji w zakresie prawidłowego stosowania materiałów budowlanych, projektowania obiektów budownictwa mieszkaniowego i komunalnego, projektowania podstawowych obiektów budownictwa przemysłowego i komunikacyjnego, stosowania właściwych technologii ich realizacji oraz kierowania robotami budowlanym. Potrafi sporządzać i odczytywać rysunki techniczne, rozpoznawać opracowania kartograficzne i geodezyjne. Zna zasady teorii konstrukcji i budowli, potrafi formułować i tworzyć modele obliczeniowe konstrukcji inżynierskich, uzyskiwać i interpretować wyniki obliczeń. Potrafi zaprojektować podstawowe obiekty budowlane i zwymiarować betonowe, metalowe, murowe i drewniane elementy konstrukcyjne. Zna zasady geotechniki i potrafi zaprojektować fundament typowych budowli. Zna zasady efektywności, kosztów i czasu realizacji robót budowlanych. Wykorzystuje metody komputerowe wspomagające projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi. Zna aktualne trendy w projektowaniu robót budowlanych. Potrafi krytycznie dobierać argumenty wspomagające kolektywne decyzje dotyczące realizacji zadań w budownictwie; potrafi pracować w zespole. Potrafi opracować raport dotyczący przebiegu wykonywanych prac oraz projektowania. Zna i stosuje przepisy prawa budowlanego. Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i zapewnienie bezpieczeństwa współpracownikom. Postępuje zgodnie z zasadami etyki. Jest świadomy konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na kierunku Budownictwo.

Szanse zawodowe po studiach I stopnia

Absolwent studiów I stopnia kierunku Budownictwo ma możliwość podjęcia się zarówno pracy najemnej jak i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w szeroko rozumianej branży budowlanej, tak w produkcji bezpośredniej jak i w nadzorze. Typowymi miejscami pracy absolwenta studiów I stopnia na kierunku Budownictwo jest plac budowy, pracownia projektowa, stanowiska przygotowania i zaopatrzenia inwestycji budowlanych, ale także jednostki administracji państwowej i samorządowej. Sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych i kierowniczych w budownictwie jest uwarunkowane uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym. Absolwent studiów I stopnia może uzyskać uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie. Aby uzyskać uprawnienia zawodowe w tzw. pełnym zakresie, niezbędne jest ukończenie studiów II stopnia (magisterskich).


BUDOWNICTWO - STUDIA II STOPNIA - MAGISTERSKIE

Studia II stopnia (magisterskie)

Specjalności na kierunku Budownictwo w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym:

 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (KBI),
 • Budownictwo Drogowe (BD).

Informacje dodatkowe na temat studiów magisterskich

Nauka na studiach stacjonarnych trwa 3 semestry, natomiast na studiach niestacjonarnych 4 semestry. Wyboru specjalności na studiach II stopnia należy dokonać z chwilą zapisu na ten stopień studiów. Absolwenci studiów II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera budownictwa.
Na studia II stopnia na kierunku BUDOWNICTWO mogą być przyjęci wyłącznie absolwenci studiów I stopnia kierunku Budownictwo.

Celami kształcenia na studiach II stopnia są:

 • przekazanie wiedzy w zakresie analizy i projektowania oraz użytkowania obiektów budowlanych, jak też kierowania przedsięwzięciami budowlanymi,
 • wyrobienie umiejętności identyfikowania i rozwiązywania istotnych zadań dotyczących zadań dotyczących branży i przemysłu budowlanego,
 • przygotowanie absolwenta do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowiskach w wykonawstwie, projektowaniu, zarządzaniu i nadzorze, tak w pracy własnej jak i zespołowej,
 • nabycie umiejętności samodzielnego studiowania nowych problemów i ich rozwiązywania w pracy naukowo-badawczej.

Lista przedmiotów na kierunku Budownictwo, na poszczególnych specjalnościach (studia magisterskie):

Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent jest przygotowany do podejmowania decyzji w zakresie prawidłowego stosowania materiałów budowlanych, projektowania obiektów budowlanych, stosowania właściwych technologii ich realizacji oraz kierowania robotami budowlanym. Zna aktualne trendy w projektowaniu przedsięwzięć budowlanych. Potrafi projektować obiekty budowlane, zna zasady teorii konstrukcji i budowli, potrafi formułować, tworzyć a następnie stosować zaawansowane modele obliczeniowe złożonych konstrukcji inżynierskich, uzyskiwać i interpretować wyniki obliczeń. Potrafi tworzyć, odczytywać i analizować rysunki techniczne, opracowania kartograficzne i geodezyjne. Potrafi formułować i rozwiązywać nietypowe problemy inżynierskie, techniczne i organizacyjne związane z budownictwem, jak też projektować złożone obiekty budowlane. Sprawnie wykorzystuje nowoczesne techniki komputerowe wspomagające procesy projektowania obiektów budowlanych oraz planowania i zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi. Potrafi krytycznie dobierać argumenty wspomagające kolektywne decyzje dotyczące realizacji zadań w budownictwie; potrafi pracować w zespole. Potrafi sporządzić raport dotyczący przebiegu wykonywanych prac budowlanych. Zna i stosuje przepisy prawa budowlanego. Potrafi pracować w zespole i nadzorować prace zespołu. Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i nadzorowanego zespołu. Postępuje zgodnie z zasadami etyki. Jest świadomy konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.

Dodatkowo, po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku budownictwo istnieje możliwość podjęcia nauki na studiach III stopnia (doktoranckich).

Szanse zawodowe po studiach II stopnia

Absolwent studiów II stopnia kierunku Budownictwo ma możliwość podjęcia pracy najemnej jak i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w szeroko rozumianej branży budowlanej, tak w produkcji bezpośredniej jak i w nadzorze. Oprócz tego ma możliwość podjęcia się pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej. Możliwymi miejscami pracy absolwenta studiów II stopnia jest plac budowy, pracownia projektowa, stanowiska przygotowania i zaopatrzenia inwestycji budowlanych, jednostki administracji państwowej i samorządowej, szkoły, uczelnie i jednostki naukowo-badawcze. Absolwent studiów II stopnia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, może uzyskać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i wykonawstwa. Tym samym może sprawować samodzielne funkcje kierownicze i techniczne w budownictwie, czyli prowadzić działalność polegającą na projektowaniu, kierowaniu budową i wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych, wykonywaniu nadzoru i sprawowaniu kontroli technicznej oraz rzeczoznawstwa budowlanego.

 BUDOWNICTO - INFORMACJE O SPECJALNOŚCIACH

Informacje o specjalnościach na kierunku Budownictwo

W ramach każdej ze specjalności studentom jest przekazywana wiedza z zakresu budownictwa ogólnego, podstaw projektowania konstrukcji, stosowania poszczególnych technologii, organizacji procesów budowlanych oraz możliwości stosowania technik i materiałów w specyficznych zadaniach budownictwa. Wybór konkretnej specjalności jest związany z uzyskaniem dostępu do specjalistycznej wiedzy w ramach budownictwa.

Specjalności na kierunku Budownictwo:

 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (KBI) - specjalność przygotowująca do projektowania konstrukcji budowlanych i inżynierskich (różnych typów - od podstawowych aż po zaawansowane), z uwzględnieniem najnowszych technik projektowania i analizy konstrukcji, ale jednocześnie pozwalająca na uzyskanie wiedzy potrzebnej w planowaniu organizacji i realizacji szeregu zadań budownictwa (wykonawstwo). Absolwent może starać się o uprawnienia do projektowania, wykonawstwa oraz nadzoru budowlanego.
 • Budownictwo Drogowe (BD) - specjalność adresowana do osób zainteresowanych projektowaniem i wykonawstwem dróg i autostrad. Studenci poznają szczegółowo technologie i materiały stosowane w budownictwie drogowym. Uzyskują podstawową wiedzę z zakresu budownictwa ogólnego. Ukończenie specjalności umożliwia również pracę w planowaniu organizacji i realizacji typowych zadań budownictwa (wykonawstwo). Absolwent jest przygotowany przede wszystkim do uzyskania uprawnień w zakresie wykonawstwa oraz nadzoru budowlanego.

Niezależnie od wybranych specjalności, studenci realizują prace dyplomowe w wybranym zakresie tematycznym, w jednostkach wydziałowych, takich jak (m.in.): Katedra Mechaniki Budowli, Katedra Geotechniki i Inżynierii Komunikacyjnej, Katedra Konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu, Zakład Budownictwa i Materiałów Budowlanych, Zakład Konstrukcji Metalowych.

 

Oprac. Zespół