Kierunek Inżynieria Środowiska - oferta dla kandydatów na studia


Program studiów I i II stopnia

W roku akademickim 2020/2021 oferujemy, na kierunku Inżynieria Środowiska, studia I (inżynierskie) i II (magisterskie) stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Możliwe do wyboru specjalności to:

Specjalności na kierunku Inżynieria Środowiska (I stopień):

 • Technologia Wody, Ścieków i Odpadów,
 • Sieci i Instalacje

Specjalności na kierunku Inżynieria Środowiska (II stopień):

 • Technologia Wody, Ścieków i Odpadów,
 • Sieci i Instalacje Sanitarne,
 • Ogrzewnictwo, Ciepłownictwo i Klimatyzacja,

Studia I stopnia - inżynierskie

Nauka na studiach stacjonarnych trwa 7 semestrów, natomiast na studiach niestacjonarnych 9 semestrów. Ostateczny wybór specjalności następuje z chwilą ukończenia 4 semestru studiów I stopnia. Absolwenci studiów I stopnia otrzymują tytuł zawodowy inżyniera.

Cele kształcenia na studiach I stopnia:

 • przekazanie  studentom  podstawowej  wiedzy  inżynierskiej,  niezbędnej  do planowania,   projektowania   i   realizacji   inwestycji   oraz   eksploatacji urządzeń  i systemów inżynierii środowiska,
 • wyrobienie umiejętności identyfikowania i rozwiązywania podstawowych problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu inżynierii i ochrony środowiska,
 • ukształtowanie  właściwych  postaw  i  innych  kompetencji,  pozwalających  na efektywne działanie w różnych sytuacjach społecznych, mających miejsce podczas realizacji zadań zawodowych.

Studia II stopnia - magisterskie

Nauka na studiach stacjonarnych trwa 3 semestry, natomiast na studiach niestacjonarnych 4 semestry. Wyboru specjalności na studiach II stopnia należy dokonać z chwilą zapisu na ten stopień studiów. Absolwenci studiów II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Na studia II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska mogą być przyjęci wyłącznie absolwenci studiów I stopnia kierunków Inżynieria Środowiska i Ochrona Środowiska.

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska istnieje możliwość podjęcia nauki na studiach III stopnia (doktoranckich).

Inżynieria Środowiska

Inżynieria Środowiska jest kierunkiem technicznym ukierunkowanym na rozwiązywanie określonych problemów związanych z funkcjonowaniem obiektów budowlanych w zakresie infrastruktury sanitarnej oraz problemów dotyczących przetwarzania odpadów płynnych i stałych.  Zagadnienia projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji budowlanych- sanitarnych oraz technologie uzdatniania wody, ścieków i odpadów, stanowią istotę inżynierii środowiska.  Jako kierunek kształcenia, przygotowuje między innymi  kadry techniczne związane zawodowo z branżą instalacyjną, sektora budownictwa ogólnego.

Charakterystycznym profilem kształcenia na tym kierunku studiów jest poznanie i rozwiązywanie problemów związanych z zagadnieniami: wyposażenia techniczno-sanitarnego budynków – instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, grzewcze, klimatyzacyjne i wentylacyjne oraz systemy zarządzania energią w budynkach infrastruktury podziemnej miast – sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze i gazowe procesów i technologii oczyszczania ścieków i wody, recyklingu oraz zagospodarowania odpadów stałych i ciekłych procesów i technologii oczyszczania gazów odlotowych oraz monitoringu i ochrony powietrza atmosferycznego.

O studiach na kierunku Inżynieria Środowiska

Na kierunku Inżynieria Środowiska kształci się specjalistów w zakresie projektowania, budowy oraz eksploatacji obiektów gospodarki komunalnej i urządzeń infrastruktury sanitarnej. W trakcie zajęć teoretycznych, praktyk i ćwiczeń terenowych studenci nabywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności, wykorzystywane w późniejszej pracy zawodowej.
Nauczysz się rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń i instalacji sanitarnych  oraz zasad projektowania technologii  uzdatniania wody, oczyszczania ścieków oraz przetwarzania odpadów. Odpowiednio przygotowana kadra naukowo-dydaktyczna, dobrze wyposażone laboratoria, pracownie i sale wykładowe sprzyjają właściwemu przygotowaniu absolwenta do przyszłej pracy zawodowej.

Informacje o specjalnościach:

 • Technologia Wody, Ścieków i Odpadów: specjalność przygotowująca z zakresu projektowania i eksploatacji układów technologicznych do uzdatniania wody, metod oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych, budowy i eksploatacji urządzeń stosowanych w inżynierii środowiska, zapobiegania powstawaniu i minimalizacji odpadów, ich segregacji, recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów, a także ochrony gleby i atmosfery.
 • Sieci i Instalacje oraz Sieci i Instalacje Sanitarne: specjalności przygotowujące z zakresu projektowania, wykonawstwa i eksploatacji sieci oraz pompowni wodociągowych i kanalizacyjnych, sieci gazowych, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych oraz specjalnych instalacji sanitarnych.
 • Ogrzewnictwo, Ciepłownictwo i Klimatyzacja: specjalność przygotowująca z zakresu projektowania, eksploatacji oraz wykonawstwa sieci i central ciepłowniczych, instalacji centralnego ogrzewania, układów wentylacyjnych oraz instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych.

Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku Inżynieria Środowiska obejmuje innowacyjne technologie i procesy, stosowane w dziedzinie oczyszczania ścieków, uzdatniania wody, systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz utylizacji i zagospodarowania odpadów, pozostając w ścisłym związku z szeroko rozumianą inżynierią lądową. Obok przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności istotne znaczenie w procesie nauczania na kierunku Inżynieria Środowiska ma kształtowanie świadomości oraz aktywnych i twórczych postaw inżynierów, wkraczających w swą ważną rolę społeczną, przyczyniającą się do rozwoju naszego regionu.

Wybrane przedmioty na kierunku Inżynierii Środowiska:

 • Chemia budowlana, sanitarna i środowiska,
 • Biologia i ekologia,
 • Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków,
 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków,
 • Gospodarka wodna i ochrona wód,
 • Utylizacja odpadów komunalnych i przemysłowych,
 • Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja,
 • Ochrona powietrza i atmosfery,
 • Unieszkodliwianie osadów wodno-ściekowych,
 • Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach, gminach i przemyśle,
 • Termiczna utylizacja odpadów,
 • Alternatywne źródła energii,
 • Informatyczne podstawy projektowania,
 • Technologie proekologiczne,
 • Sieci i instalacje specjalne,
 • Rysunek techniczny i geometria wykreślna,
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów,
 • Budownictwo i konstrukcje inżynierskie,
 • Podstawy geodezji i kartografii,
 • Podstawy konstrukcji maszyn,
 • Automatyka, sterowanie oraz eksploatacja urządzeń,
 • Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inż. techn.,
 • Metody komputerowe w inżynierii środowiska,
 • Gleboznawstwo i rekultywacja terenów zdegradowanych,
 • Geologia i hydrologia.

Profil absolwenta

Możesz dołączyć do pracowników instytutów naukowo-badawczych i biur projektowych. Wielu specjalistów od inżynierii środowiska swoje kompetencje wykorzystuje do zajmowania się zaopatrzeniem w wodę, unieszkodliwianiem ścieków, gospodarką odpadami, ochroną atmosfery, rekultywacją terenów zdegradowanych. Niewykluczone, że swoje miejsce znajdziesz w urzędach administracji samorządowej i państwowej. Możesz też związać się z nadzorem budowlanym lub prowadzić inwestycje branży sanitarnej.

Informacje o przyszłej pracy zawodowej

Absolwenci kierunku inżynieria środowiska mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektowych,
 • przedsiębiorstwach wykonawczych,
 • zakładach komunalnych,
 • zakładach utylizacji i oczyszczalniach ścieków,
 • ośrodkach badań i kontroli środowiska,
 • nadzorze inwestycyjnym,
 • przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji,
 • przedsiębiorstwach gospodarki cieplnej,
 • zakładach przemysłowych,
 • przedsiębiorstwach gazowniczych,
 • jednostkach planowania przestrzennego,
 • instytucjach naukowo-badawczych,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej, związanych z inżynierią i ochroną środowiska,
 • służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska,
 • placówkach oświaty.

Zawód

 • projektant/wykonawca sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • projektant obiektów i technologii dla gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej,
 • projektant/wykonawca sieci i instalacji ciepłowniczych, wentylacyjnych i gazowych,
 • projektant/wykonawca instalacji odnawialnych źródeł energii,
 • kadra kierownicza w firmach i instytucjach branży sanitarnej i ochrony środowiska,
 • technolog ds. wody i ścieków,
 • technolog ds. gospodarki odpadami,
 • pracownik instytucji naukowo-badawczych,
 • analityk w laboratoriach wody, ścieków i odpadów,
 • pracownik administracji samorządowej i państwowej każdego szczebla.

 

STUDIA PODYPLOMOWE:

 1. Technologia wody, ścieków i odpadów.

Kontakt: dr inż. Robert Nowak, tel. 94 3478 540, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Kontakt: dr inż. Robert Nowak, tel. 94 3478 540, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Aktualność informacji weryfikują Prodziekan ds. Kształcenia, Prodziekan ds. Studenckich