NOWY KIERUNEK !!!

SIECI I INSTALACJE BUDOWLANE – planowane uruchomienie kierunku: rok akademicki 2021

Decyzja o utworzeniu nowego kierunku- Sieci i Instalacje Budowlane, wynika przede wszystkim z zainteresowania młodych ludzi technicznymi aspektami  dostawy i dystrybucji mediów typu gaz, woda i ciepło oraz odbioru i zagospodarowania odpadów stałych i płynnych. Rozwinięte w programie kształcenia kwestie projektowania i wykonawstwa infrastruktury sanitarnej w sposób zasadniczy odróżniają ten kierunek od kierunku Inżynieria Środowiska, który dodatkowo uwzględnia niezmiernie ważne, aczkolwiek obszerne zagadnienia ochrony gleby, wody i powietrza.  Podejmując  wysiłek związany z uruchomieniem kierunku Sieci i Instalacje Budowlane, kierowaliśmy się również sygnałami z rynku pracy,  które świadczą o  dużym zainteresowaniu, między innymi sektora budownictwa ogólnego i przemysłowego, absolwentami uczelni technicznych o specjalności  w zakresie sieci i instalacje sanitarne.

 Sieci i Instalacje Budowlane (SiIB)- krótka charakterystyka

Studia na I. stopniu na kierunku SiIB będą trwać 8 semestrów. Absolwent otrzyma tytuł zawodowy inżyniera. Jako kierunek techniczny ukierunkowany będzie na rozwiązywanie określonych problemów związanych z funkcjonowaniem obiektów budowlanych w zakresie infrastruktury sanitarnej oraz z gospodarką komunalną obejmującą dostawę wody i przetwarzanie odpadów.

Celem kształcenia na tym kierunku studiów będzie poznanie zasad projektowania, wykonawstwa i eksploatacji związanych z,  po pierwsze:  wyposażeniem techniczno-sanitarnym obiektów budowlanych w szczególności: instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, grzewcze, klimatyzacyjne i wentylacyjne,  po drugie:  infrastrukturą podziemną obejmującą sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze i gazowe,  po trzecie: procesów i technologii oczyszczania ścieków i wody, recyklingu oraz zagospodarowania odpadów komunalnych.

Na kierunku SiIB, pod nadzorem osób posiadających wieloletnią praktykę zawodową, kształcić się będzie specjalistów w zakresie projektowania, budowy oraz eksploatacji obiektów gospodarki komunalnej i urządzeń infrastruktury sanitarnej. W trakcie zajęć teoretycznych, projektowych, laboratoriów i praktyk studenci nabędą  wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą im skutecznie realizować pracę zawodową.

W programie kształcenia na kierunku SiIB, wśród 14. modułów kształcenia znajdują się dwa moduły obejmujące przedmioty kierunkowe, są to  moduły: Sieci i instalacje sanitarne oraz Technologia wody, ścieków i odpadów. Zaliczenie przedmiotów w ramach modułów daje odpowiednio 38 i 18  pkt. ECTS, co stanowi łącznie  27% wszystkich 210. pkt. ECTS wymaganych do ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku SiIB. Świadczy to o wadze i znaczeniu kursów kierunkowych w programie kształcenia na  kierunku SiIB.