Dokumenty dotyczące studiów


Dokumenty podstawowe


Raporty samooceny PK


Dokumenty dotyczące poszczególnych kierunków studiów

- Budownictwo (studia inżynierskie i magisterskie)

  • Program studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim
    (dot. cykli edukacyjnych startujących od X 2021 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych) – /projekt zmian, dokumentacja przyjęta przez uczelnianą Radę Jakości Kształcenia, oczekuje na zatwierdzenie przez Senat PK/
  • Poprzednie (wygaszane) harmonogramy studiów I stopnia

 

  • Sprawozdania Rady Programowej z ankietyzacji prowadzonej wśród studentów oraz z analizy Kart oceny osiągnięcia założonych efektów uczenia się
  • Praktyki studenckie na kierunku Budownictwo

- Geodezja i Kartografia

- Sieci i Instalacje Budowlane

- Inżynieria Środowiska


Dokumenty dotyczące studiów na wszystkich kierunkach

  • Studia w czasie pandemii COVID-19
  • Praktyki studenckie
  • Dyplomowanie
  • Pozostałe dokumenty

 

Aktualność informacji weryfikują Prodziekan ds. Kształcenia, Prodziekan ds. Studenckich