Katedry i zakłady

(wraz z podległymi zespołami, pracowniami i laboratoriami)


Katedra Geodezji
p.o.kierownika: dr inż. Marcin Jagoda

Katedra Geoinformatyki
Kierownik: prof. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz
- Zespół Badawczo-Dydaktyczny Gospodarki Nieruchomościami i Katastru Nieruchomości

Katedra Geotechniki, Budownictwa Drogowego i Hydrotechniki
Kierownik: dr hab. inż. Leszek Kaczmarek, prof. PK
- Zespół Badawczo-Dydaktyczny Drogownictwa,
- Laboratorium Geotechniki i Inżynierii Komunikacyjnej.

Katedra Gospodarki Odpadami
Kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Szymański
- Laboratoria: chromatografii gazowej, spektroskopii atomowej,
  badania wody i odpadów, mechaniki cieczy i gazów,

Katedra Konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu
Kierownik: dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, prof. PK
- Pracownia Diagnostyki Konstrukcji i Badań Nieniszczących

Katedra Mechaniki Budowli
Kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew Sienkiewicz

Katedra Technologii Środowiskowych i Bioanalityki
Kierownik: dr hab. Paweł K. Zarzycki, prof. PK
- Laboratoria: technologii wody, ścieków komunalnych, ścieków przemysłowych,
  hydrochemii morza, analiz fizyko-chemicznych, toksykologii i bioanalityki

Zakład Budownictwa i Materiałów Budowlanych
Kierownik: dr hab. inż. Jacek Katzer, prof. PK

Zakład Konstrukcji Metalowych
Kierownik: dr hab. inż. Joanna Jankowska-Sandberg, prof. PK

Zakład Matematyki
p.o. kierownika: dr Igor Kierkosz

Zakład Sieci i Instalacji Sanitarnych
Kierownik: prof. dr hab. inż. Aleksander Szkarowski
- Laboratorium Badania Biomasy

Zakład Techniki Wodno-Ściekowej i Utylizacji Odpadów
Kierownik: dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK
- Laboratoria: techniki hydroszlamowej, procesowej przeróbki mechanicznej,
  fizyko-chemicznej i termicznej przeróbki odpadów, ścieków przemysłowych

 


Laboratoria i Pracownie WILŚiG


Laboratorium Fotogrametrii i Teledetekcji
Kierownik: dr inż. Tomasz Oberski

Laboratorium Geodezji
Kierownik: dr inż. Krzysztof Deska

Laboratorium Geoinformatyki
Kierownik: dr inż. Tomasz Oberski

Laboratorium Informatyczne
Kierownik: dr inż. Czesław Suchocki
(obsługa kierunku GiK)

Laboratorium Techniki Budowlanej
p.o.Kierownik: dr inż. Marek Ziarkiewicz

Laboratorium Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Budowlanych
Kierownik: dr hab. inż. Jacek Domski, prof. PK

Laboratorium Gospodarki Wodnej
Kierownik: prof. dr hab. inż. Tomasz Heese

Pracownia Komputerowa
Kierownik: mgr inż. Włodzimierz Szewel
(obsługa kierunków: Bud. i Inż. Środ.)

 

Za aktualność informacji na stronach jednostek WILŚiG odpowiadają ich kierownicy.