Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w środę, 12 sierpnia 2020 r., o godz. 17:30 w kaplicy na cmentarzu w Koszalinie.

Oferta Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji dostępna jest w systemie  https://irk.politechnika.koszalin.pl

Tura 1 (01.06.2020 13:55 – 19.08.2020 15:59)
Tura 2 (19.08.2020 16:00 – 02.09.2020 15:59)
Tura 3 (02.09.2020 16:00 – 30.10.2020 15:59)

Już wkrótce na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji na Politechnice Koszalińskiej powstanie jedyna w swoim rodzaju pracownia, która umożliwia praktyczną naukę wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii. Uczelnia właśnie się stara o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wywiad z Dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji prof. dr. hab. inż. Robertem Sidełko w radiu Eska.

Wydział Inżynierii Lądowej Środowiska i Geodezji informuje
o uruchomieniu na kierunku Geodezja i Kartografia nowej specjalności GEODEZJA i GEOINFORMATYKA
począwszy od roku akademickiego 2020/2021

 Absolwent kierunku Geodezja i Kartografia o specjalności Geodezja i Geoinformatyka łączy w sobie wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu Geodezji i Informatyki. Te interdyscyplinarne studia poza klasyczną geodezją przygotowują przyszłych inżynierów do analizowania i przetwarzania danych przestrzennych w celu projektowania i użytkowania systemów geoinformatycznych. Uczą  posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarowymi z użyciem najnowszego sprzętu geodezyjnego tj. odbiorników satelitarnych, bezzałogowych statków powietrznych, skanerów laserowych, tachimetrów zautomatyzowanych i niwelatorów kodowych. Nasze laboratoria: Geodezyjne, Fotogrametrii, Teledetekcji i Geoinformatyki oraz Informatyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt pomiarowy i oprogramowanie do opracowywania danych pozyskanych za pomocą różnych technik obserwacyjnych.
Zapotrzebowanie na specjalistów łączących wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu Geodezji i Informatyki wciąż wzrasta, stwarzając perspektywy ciekawej i dobrze płatnej pracy.

Więcej informacji na stronie: https://gik.wilsig.tu.koszalin.pl/index.php/2020/05/12/nowa-specjalnosc-geodezja-i-geoinformatyka/

UWAGA  STUDENCI
STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA (magisterskich), 2 SEMESTRU KIERUNKÓW: BUDOWNICTWO oraz INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (kończący studia w semestrze letnim roku ak. 2020/2021)

Zgodnie z § 25, ust.2 Regulaminu Studiów Politechniki Koszalińskiej, (Załącznik do Uchwały Nr 44/2019 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 25 września 2019 r.), przypominam o obowiązku podjęcia tematu pracy dyplomowej, właściwego dla kierunku studiów nie później niż dwa semestry przed terminem planowego ukończenia studiów. Brak podjęcia tematu pracy dyplomowej w terminie oznacza stwierdzenie braku postępów w nauce i może być podstawą skreślenia z listy studentów, zgodnie z § 21 ust. 9 pkt 1.

     Potwierdzeniem podjęcia tematu pracy dyplomowej, jest przekazanie do BOSu oryginału karty dyplomanta podpisanej przez Promotora i Studenta w terminie do 30.09.2020 r. Tematy prac dyplomowych zamieszczone są na stronach internetowych Katedr.

                                                                                                                                                   Dr inż. Marek Nowakowski – Prodziekan ds. Organizacji

Harmonogram egzaminów obowiązujących na studiach niestacjonarnych WILŚiG - semestr letni 2019/2020.

 

  1. Egzaminy przed sesją
  2. Egzaminy podczas sesji

Pracownicy WILŚG

Informuję, że na platformie Microsoft Teams  wykorzystywanej podczas zdalnego nauczania, został założony zespół: ObronaPracDyplomowych.

Proszę organizować obrony prac dyplomowych w formie wideokonferencji  korzystając z  tej platformy. Przygotowania do obrony:

  1. Informacja do Pana Knapa Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. o członkach komisji (w tym Dziekan/Prodziekan) i studencie przystępującym  do obrony (imię, nazwisko, email)
     Wniosek o dostęp do Microsoft Teams do celów obrony prac dyplomowych: Wzór wniosku (doc)
    ,
  2. Informacja zwrotna od Pana Knapa do osób zainteresowanych zawierająca: link do aplikacji, login i hasło,
  3. Organizacja wideoobrony w terminie ustalonym przez promotora,
  4. Powiadomienie Dziekana o terminie obrony.                                                                                                            Dziekan WILSiG PK

Terminy egzaminów na studiach stacjonarnych podane są w załącznikach poniżej, egzaminy powinny się odbywać z zachowaniem przepisów i wytycznych określonych w zarządzeniu Rektora Politechniki Koszalińskiej nr 33/2020.

Egzaminy dyplomowe, oprócz realizowanych w trybie zdalnym, mogą odbywać się na terenie uczelni z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych zarządzeniem Rektora PK Nr 33/2020(pdf).

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na XVII Konferencję Studentów i Młodych Pracowników Nauki.
Konferencja, organizowana pod honorowym patronatem JM Rektora Politechniki Koszalińskiej, stanowi od wielu lat forum wymiany informacji naukowej oraz inżynierskich doświadczeń badawczych młodych osób ze wszystkich wydziałów Politechniki Koszalińskiej i uczelni zamiejscowych. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia dotyczące m.in. technologii budowy maszyn, modelowania i symulacji układów mechanicznych, napędów i sterowania maszyn, termodynamiki i mechaniki płynów, mechatroniki maszyn i pojazdów, robotów i manipulatorów, techniki rolno-spożywczej, budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, architektury, energetyki, wzornictwa przemysłowego, technologii żywności, elektroniki i elektrotechniki, ochrony środowiska, inżynieria produkcji. W tym roku zakres konferencji został rozszerzony dodatkowo o zagadnienia naukowe z zakresu budownictwa, inżynierii środowiska oraz geodezji.

W trakcie konferencji planowane są sesje plenarne oraz sesja plakatowa. Równolegle prezentować się będą koła naukowe Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji. Szczegółowe informacje dot. konferencji można znaleźć pod adresem: http://ksimpn.tu.koszalin.pl

W związku rekomendacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID‑19 wśród społeczności akademickiej, zmianami w funkcjonowaniu Uczelni oraz troską o bezpieczeństwo wszystkich osób biorących udział w Konferencji KSiMN, Komitet Organizacyjny jest zmuszony był do zmiany terminu wydarzenia.

Obecnie planowanym terminem konferencji jest LISTOPAD 2020. Jak tylko uda się określić dokładną datę, informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej.
W zależności od sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w kraju, forma konferencji może zostać zmieniona na zdalną (on-line). Prace nad publikacją monografii przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Prosimy o przesyłanie prac autorskich. Ze względu na przesunięty termin konferencji, Rada Programowa i Komitet Organizacyjny ustaliły nowy termin składania zgłoszeń i przesyłania artykułów - 31 sierpnia 2020.

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konferencji.

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny

Przejdź do góry