Kierunek Geodezja i Kartografia - oferta dla kandydatów na studia

Program studiów I stopnia
Program studiów I stopnia
- Specjalność: Geodezja i Geoinformatyka

Program studiów II stopnia

Oferujemy na  kierunku Geodezja i Kartografia studia stopnia I (inżynierskie) i II (magisterskie) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Kierunek Geodezja i Kartografia należy do dziedziny nauk technicznych, dyscyplina naukowa geodezja i kartografia; powiązany jest z następującymi dyscyplinami naukowymi: budownictwo, geologia, geografia, architektura i urbanistyka, technika nawigacji, geofizyka.

Studia I stopnia - inżynierskie

Cele kształcenia na studiach I stopnia:

 •  zdobywanie wiedzy inżynierskiej w zakresie geodezji i kartografii, dotyczącej wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych (pomiary geodezyjne, przygotowywanie opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, zarządzanie danymi przestrzennymi, wykonywanie czynności w obszarze gospodarowania nieruchomościami);
 • wyrobienie umiejętności identyfikowania i rozwiązywania podstawowych zadań dotyczących geodezji i kartografii w tym także z zakresu geoinformatyki;
 • przygotowanie do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w geodezji i kartografii oraz pracy zespołowej w geodezji i kartografii.

Studenci uzyskują podstawową wiedzę z zakresu nauk: ścisłych, przyrodniczych i technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z geodezji i kartografii, w szczególności w obszarze numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych. Potrafią określać i ewidencjonować stan prawny nieruchomości oraz pozyskiwać dane dla systemów informacji przestrzennej, projektowania rozwoju obszarów wiejskich, wykonywania map gospodarczych, zasadniczych, topograficznych i tematycznych oraz geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji. Absolwenci uzyskują przygotowanie do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii, fotogrametrii oraz systemów informacji o terenie, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych oraz przetwarzania wyników tych pomiarów i ich wykorzystania. Mogą znaleźć zatrudnienie w: przedsiębiorstwach geodezyjnych, małych firmach, administracji oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwenci studiów I stopnia otrzymują tytuł zawodowy inżyniera.

Studia II stopnia - magisterskie

Cele kształcenia na studiach II stopnia:

 • przekazanie wiedzy w zakresie analizy i wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych, jak też kierowania przedsięwzięciami w obszarze geodezji i kartografii;
 • wyrobienie umiejętności identyfikowania i rozwiązywania istotnych zadań dotyczących sfery geodezji i kartografii;
 • przygotowanie absolwenta do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w geodezji i kartografii na stanowiskach w wykonawstwie, projektowaniu, zarządzaniu i nadzorze, tak w pracy własnej jak i zespołowej;
 • nabycie umiejętności samodzielnego studiowania nowych problemów i ich rozwiązywania w pracy naukowo-badawczej.

Studenci pogłębiają wiedzę zdobyta na studiach I. stopnia, uzyskują umiejętności posługiwania się zaawansowana wiedzą z zakresu nauk technicznych oraz geodezji, fotogrametrii, teledetekcji i systemów informacji o terenie. Absolwenci studiów II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Podczas studiów przekazywana jest wiedza z zakresu:

 • podstaw programowania w geodezji,
 • nowoczesnych technik pozyskiwania danych obrazowych i cyfrowego przetwarzania obrazów,
 • pozyskiwania i obróbki cyfrowych zdjęć lotniczych,
 • tworzenia numerycznych modeli wysokościowych (3D),
 • opracowania cyfrowych map tematycznych,
 • tworzenia geobaz i wykonywania analiz przestrzennych,
 • pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania ich wyników,
 • tworzenia numerycznych map zasadniczych,
 • metod obliczeń geodezyjnych,
 • satelitarnych i kosmicznych technik pomiarowych,
 • zastosowania nowoczesnych technik pomiarowych w geodezji inżynieryjnej,
 • geodezyjnej obsługi inwestycji,
 • geodezyjnego opracowania projektów tras drogowych.

Praktyki

W ramach zajęć studenci odbywają ćwiczenia terenowe, praktyki. Uczestniczą w warsztatach z wykorzystaniem najnowszych instrumentów i technologii pomiarowych.

Nasi absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w :

 • Geodezji: przy pomiarach sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, wykonując rozgraniczenia i podziały nieruchomości przy wykonywaniu map,
 • Kartografii: wykonując opracowania map numerycznych, tworząc geowizualizację.
 • Firmach zajmujących się budownictwem, drogownictwem, infrastrukturą techniczną (np. instalacje sanitarne): wykonując geodezyjne obsługi inwestycyjne przy inwentaryzacji i ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Administracji samorządowej i państwowej: tworząc systemy informacji o terenie, zarządzać danymi przestrzennymi, wykonywać czynności w ramach gospodarowania nieruchomościami.
 • Różnorodnych firmach związanych ze środowiskiem, leśnictwem, rolnictwem, budownictwem, architekturą, transportem, turystyką: przy tworzeniu numerycznych modeli terenu, wykonując analizy komponentów środowiska przyrodniczego, tworząc przestrzenne modele obiektów, miast, przy pozyskiwaniu danych geograficznych, tworząc cyfrowe bazy danych przestrzennych.
 • Przedsiębiorstwach związanych z obsługą rynku nieruchomości: zarządzać nieruchomościami wyceniać nieruchomości oraz pośredniczyć w obrocie nieruchomościami.

Nowa specjalność GEODEZJA I GEOINFORMATYKA

Absolwent kierunku Geodezja i Kartografia o specjalności Geodezja i Geoinformatyka łączy w sobie wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu Geodezji i Informatyki. Te interdyscyplinarne studia poza klasyczną geodezją przygotowują przyszłych inżynierów do analizowania i przetwarzania danych przestrzennych w celu projektowania i użytkowania systemów geoinformatycznych. Uczą  posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarowymi z użyciem najnowszego sprzętu geodezyjnego tj. odbiorników satelitarnych, bezzałogowych statków powietrznych, skanerów laserowych, tachimetrów zautomatyzowanych i niwelatorów kodowych. Nasze laboratoria: Geodezyjne, Fotogrametrii, Teledetekcji i Geoinformatyki oraz Informatyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt pomiarowy i oprogramowanie do opracowywania danych pozyskanych za pomocą różnych technik obserwacyjnych.
Zapotrzebowanie na specjalistów łączących wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu Geodezji i Informatyki wciąż wzrasta, stwarzając perspektywy ciekawej i dobrze płatnej pracy.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • grafika inżynierska
 • komputerowe modelowanie 3D
 • obliczenia numeryczne
 • pomiary geodezyjne
 • elektroniczna technika pomiarowa
 • geodezja inżynieryjna
 • naziemny skaning laserowy
 • geodezja satelitarna
 • geodezja wyższa
 • pomiary GNSS
 • systemy informacji przestrzennej
 • przestrzenne bazy danych
 • algorytmy i programowanie
 • fotogrametria
 • teledetekcja
 • gospodarka nieruchomościami
 • kataster nieruchomości

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w:

 • firmach geodezyjnych i kartograficznych,
 • firmach o profilu geoinformatycznym tworzących systemy informacji o terenie,
 • firmach IT, które opierają się na systemach geoinformatycznych,
 • wojsku, policji, straży pożarnej i innych służbach mundurowych, gdzie wymagana jest umiejętność obsługi baz geoinformatycznych,
 • firmach działających w branży budowlanej,
 • administracji państwowej i samorządowe,
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

 

 

Dodatkowe informacje dotyczące kierunku Geodezja i Kartografia są dostępne w serwisie internetowym http://gik.wilsig.tu.koszalin.pl

 Aktualność informacji weryfikują Prodziekan ds. Kształcenia, Prodziekan ds. Studenckich