Kierunek Geodezja i Kartografia - oferta dla kandydatów na studia


Program studiów I i II stopnia

Oferujemy na  kierunku Geodezja i Kartografia studia stopnia I (inżynierskie) i II (magisterskie) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym o specjalności Geodezja Gospodarcza.

Kierunek Geodezja i Kartografia należy do dziedziny nauk technicznych, dyscyplina naukowa geodezja i kartografia; powiązany jest z następującymi dyscyplinami naukowymi: budownictwo, geologia, geografia, architektura i urbanistyka, technika nawigacji, geofizyka.

Studia I stopnia - inżynierskie

Studenci uzyskują podstawową wiedzę z zakresu nauk: ścisłych, przyrodniczych i technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z geodezji i kartografii, w szczególności w obszarze numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych. Potrafią określać i ewidencjonować stan prawny nieruchomości oraz pozyskiwać dane dla systemów informacji przestrzennej, projektowania rozwoju obszarów wiejskich, wykonywania map gospodarczych, zasadniczych, topograficznych i tematycznych oraz geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji. Absolwenci uzyskują przygotowanie do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii, fotogrametrii oraz systemów informacji o terenie, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych oraz przetwarzania wyników tych pomiarów i ich wykorzystania. Mogą znaleźć zatrudnienie w: przedsiębiorstwach geodezyjnych, małych firmach, administracji oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwenci studiów I stopnia otrzymują tytuł zawodowy inżyniera.

Studia II stopnia - magisterskie

Studenci pogłębiają wiedzę zdobyta na studiach I. stopnia, uzyskują umiejętności posługiwania się zaawansowana wiedzą z zakresu nauk technicznych oraz geodezji, fotogrametrii, teledetekcji i systemów informacji o terenie. Absolwenci studiów II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Podczas studiów przekazywana jest wiedza z zakresu:

 • podstaw programowania w geodezji,
 • nowoczesnych technik pozyskiwania danych obrazowych i cyfrowego przetwarzania obrazów,
 • pozyskiwania i obróbki cyfrowych zdjęć lotniczych,
 • tworzenia numerycznych modeli wysokościowych (3D),
 • opracowania cyfrowych map tematycznych,
 • tworzenia geobaz i wykonywania analiz przestrzennych,
 • pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania ich wyników,
 • tworzenia numerycznych map zasadniczych,
 • metod obliczeń geodezyjnych,
 • satelitarnych i kosmicznych technik pomiarowych,
 • zastosowania nowoczesnych technik pomiarowych w geodezji inżynieryjnej,
 • geodezyjnej obsługi inwestycji,
 • geodezyjnego opracowania projektów tras drogowych.

Praktyki

W ramach zajęć studenci odbywają ćwiczenia terenowe, praktyki. Uczestniczą w warsztatach z wykorzystaniem najnowszych instrumentów i technologii pomiarowych.

Nasi absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w :

 • Geodezji: przy pomiarach sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, wykonując rozgraniczenia i podziały nieruchomości przy wykonywaniu map,
 • Kartografii: wykonując opracowania map numerycznych, tworząc geowizualizację.
 • Firmach zajmujących się budownictwem, drogownictwem, infrastrukturą techniczną (np. instalacje sanitarne): wykonując geodezyjne obsługi inwestycyjne przy inwentaryzacji i ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Administracji samorządowej i państwowej: tworząc systemy informacji o terenie, zarządzać danymi przestrzennymi, wykonywać czynności w ramach gospodarowania nieruchomościami.
 • Różnorodnych firmach związanych ze środowiskiem, leśnictwem, rolnictwem, budownictwem, architekturą, transportem, turystyką: przy tworzeniu numerycznych modeli terenu, wykonując analizy komponentów środowiska przyrodniczego, tworząc przestrzenne modele obiektów, miast, przy pozyskiwaniu danych geograficznych, tworząc cyfrowe bazy danych przestrzennych.
 • Przedsiębiorstwach związanych z obsługą rynku nieruchomości: zarządzać nieruchomościami wyceniać nieruchomości oraz pośredniczyć w obrocie nieruchomościami.

 

Dodatkowe informacje dotyczące kierunku Geodezja i Kartografia są dostępne w serwisie internetowym http://gik.wilsig.tu.koszalin.pl

 


 

Oprac. Zespół redakcyjny